ورزشی - آرشیو

برگزاری مسابقه همگانی چرخ تانک

تربیت بدنی پردیس خواهران به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی و گسترش ورزش همگانی در بین دانشجویان پردیس خواهران یک دوره مسابقه همگانی چرخ تانک برگزار نمود

ادامه مطلب