معاون آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۴۸۱۰
 
معاونت آموزشی و پژوهشی
 
 
دکتر علی یزدخواستی
ایمیل :
yazdkhasty@kashanu.ac.ir
تلفن: 55913760-031

شرح وظایف:

 • تهیه و تدوین سیاستهای آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه
 • برنامه ریزی ، نظارت و اداره امور خدمات آموزشی دانشکده(انتخاب واحد ،حذف و اضافه، تنظیم برنامه دروس، امور کلاسها، حذف تکدرس ،حذف ترم ، مرخصی تحصیلی ،امتحانات میان ترم وپایان ترم ،ثبت وضبط نمرات و بررسی ، تطبیق و تایید نمرات و ....) با هماهنگی ریاست دانشکده و در چارچوب ضوابط مقرر.
 • اجرای کلیه مقررات آموزشی اعلام شده از طریق معاونت آموزشی یا سایر مراجع ذیربط
 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی ( تشکیل کلاسها ،آزمایشگاهها و کارگاهها ،تشکیل کلاسهای جبرانی ،حضور و غیاب اساتیدو انعکاس به مراجع ذیربط ) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تقاضاهای انتقال، مهمان ، انصراف و ... دانشجویان.
 • برنامه‌ریزی و تلاش به منظور ایجاد دوره‌ها و رشته‌های تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا) در چارچوب برنامه آموزشی دانشکده و ... با هماهنگی مراجع ذیربط.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان انتقالی ، انصرافی و دانش آموخته .
 • انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم گزارش تدریس و حق التدریس اساتید و ارائه مراجع دیربط.
 • انجام امور مربوط به مکاتبات کمیسیون موارد خاص و نیز اجرای احکام صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص دانشجویان در چارچوب ضوابط ذیربط.
 • نظارت بر تشکیل پرونده دانشجویان و بررسی و کنترل پرونده های مربوطه در صورت لزوم.
 • همکاری با معاونت پژوهشی در زمینه برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی.
 • همکاری با مدیریت تحصیلات تکمیلی در زمینه پروژه ها و جلسات دفاعیه دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری
 • همکاری با دفتر نظارت و ارزیابی در زمینه ارزیابی کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی
 • .همکاری با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشجویی درزمینه های مورد نظر
 • شرکت فعال و مستمر در جلسات ،کمیسیونها و کمیته های قانونی نظیر شورای آموزشی دانشکده ،کمیته نقل و انتقالات و ...
 • بررسی،کنترل و ارزیابی کلاسهای درس از لحاظ کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی
 • .ارزیابی و ارائه گزارش و آمار فعالیت‌های انجام شده به رئیس دانشکده.
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد

مسئول دفتر


فاطمه غفاری کاشانی
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

تلفن :55913760-031
تلفن :55913761-031
فکس:55913762-031

شرح وظایف

 • ثبت نامه های وارده و صادره در سیستم اتوماسیون  ووارجاع به واحدهای و مراجع مربوطه
 • انجام امور مربوط به بایگانی نامه ها و سوابق و پیوست های ذیربط بر اساس نظر مسئول مربوطه به نحوی که دسترسی به آنها به سهولت انجام شود
 • تنظیم و ترتیب تماسها ، ارتباطات و جلسات معاون واحد خواهران  و نیز فراهم کردن تسهیلات لازم
 • پیگیری امور تکثیر و تایپ نامه های اداری و سایر موارد لازم معاون واحد خواهران
 • تهیه و تنظیم پیش نویس نامه های معاون واحد خواهران
 • مقابله مطالب تایپ شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها با دقت لازم
 • پیش بینی و درخواست ملزومات مورد نیاز و پیگیری آنها بر اساس نظر مسئول مربوطه
 • راهنمایی و امکان ایجاد ارتباط لازم با مسئولین به نحو مطلوب و شایسته
 • تهیه و ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده و مشکلات به واحد خواهران
 •   انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد
 
آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۱