مدیران گروهها

تعداد بازدید:۲۸۳۲
اسامی مدیران گروه های آموزشی

 

«آموزش زبان انگلیسی»

«علوم ورزشی»

دکتر حامد حبیب زاده

E-Mail: h_habibzad@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی

دکتر کیوان شریف مرادی

E-Mail:

ksharifmoradi@gmail.com

فعالیتهای علمی و اجرایی

« حقوق»

«روانشناسی»

دکترجعفر یزدیان

E-Mail: j_yazdian@yahoo.com

فعالیتهای علمی و اجرایی

دکتر محمدرضا تمنائی فر

E-Mail: tamannai@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی

«زبان و ادبیات عربی»

«زبان و ادبیات فارسی»

دکتر حسین ایمانیان

E-Mail: imanian@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی

دکتر حسین قربان پور

E-Mail: ghorbanpoor@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی

 

«علوم اجتماعی»

« مطالعات خانواده»

«علوم قرآن و حدیث»

دکتر مهران سهراب زاده

E-Mail: sohrabzadeh@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی

دکتر محسن قاسم پور

E-Mail: ghasempour@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی

  نهج البلاغه
       

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷