مدیران گروهها

تعداد بازدید:۳۶۵۰
اسامی مدیران گروه های آموزشی

 

«آموزش زبان انگلیسی»

«علوم ورزشی»

دکتر زهرا سادات طاهری

تلفن: 2744

 

دکتر سعید رضا نوری

تلفن: 3705

 

 

« حقوق»

«روانشناسی»

دکتر محمود شاطریان

تلفن: 3736

 

 

دکتر محمدرضا تمنائی فر

E-Mail: tamannai@kashanu.ac.ir

تلفن: 3752

 

«زبان و ادبیات عربی»

«زبان و ادبیات فارسی»

دکتر علی بشیری

تلفن: 2741

 

 

دکتر فاطمه سادات طاهری

تلفن: 2745

 

 

 

«علوم اجتماعی»

 

«علوم قرآن و حدیث»

دکتر سیدکمال الدین موسوی

تلفن: 3743

 

 

دکتر حمیدرضا فهیمی تبار

تلفن: 2721

 

 

 
  مطالعات خانواده
دکتر نرگس نیکخواه   تلفن 3741

 

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۱