رئیس

تعداد بازدید:۳۳۶۷
 

رئیس پردیس خواهران

پروفسور محسن نیازی
 وب سایت:

پست الکترونیکی: Niazi@kashanu.ac.ir 
تلفن :55913760-031

شرح وظایف:

 • برنامه‌ریزی و اداره و هدایت فعالیت‌های  آموزشی، پژوهش و فناوری، اداری، مالی و ... و نظارت بر حسن اجرای امور در چارچوب ضوابط ذیربط.
 • بررسی و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف و خط‌مشی‌ها برای طرح در مراجع ذیصلاح.
 • تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات و آیین‌نامه‌های داخلی دانشکده و ارائه به مراجع ذیربط.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و عمومی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌ها بر اساس برنامه مصوب.
 • تامین نیازهای آموزشی ،کمک آموزشی و پژوهشی و پشتیبانی دانشکده
 • پیگیری و ایجاد تسهیلات مورد نیاز برای پرورش روح وروان فطری دانشجویان و ارتقاء سجایای معنوی و اخلاقی آنان در راستای آرمانهای دین مبین اسلام.
 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده از طریق مراجع ذیربط
 • تشکیل و نظارت و هدایت فعالیت‌های شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای مصوبات.
 • پیشنهاد نصب و عزل معاونین، مدیران گروه‌های آموزشی و رؤسای واحدهای دانشکده و مشاوران در چارچوب ضوابط ذیربط.
 • تهیه و تنظیم بودجه سالانه و کنترل قراردادها و موافقت‌نامه‌ها و تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مالی دانشکده و ارائه به ریاست دانشگاه.
 • ایجاد زمینه‌های لازم جهت برقراری ارتباط و ارائه پیشنهاد همکاری‌های علمی و تحقیقاتی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز صنعتی به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده.
 • نظارت بر انجام و پیگیری امور تهیه و انتشار مجله علمی و پژوهشی دانشکده در چارچوب مقررات مربوطه.
 • شرکت در جلسات شورای دانشگاه و نیز شوراها و کمیته‌هایی که دانشگاه تعیین می‌کند.
 • ارزیابی منظم امور دانشکده و تهیه و انعکاس گزارشهای لازم به ریاست دانشگاه.
 • انجام سایر اموری که از سوی ریاست دانشگاه محول می گردد.

مسئول دفتر ریاست


فاطمه غفاری کاشانی
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

تلفن :55913760-031
تلفن :55913761-031
فکس:55913762-031

شرح وظایف

 • ثبت نامه های وارده و صادره در سیستم اتوماسیون  ووارجاع به واحدهای و مراجع مربوطه
 • انجام امور مربوط به بایگانی نامه ها و سوابق و پیوست های ذیربط بر اساس نظر مسئول مربوطه به نحوی که دسترسی به آنها به سهولت انجام شود
 • تنظیم و ترتیب تماسها ، ارتباطات و جلسات رئیس واحد خواهران  و نیز فراهم کردن تسهیلات لازم
 • پیگیری امور تکثیر و تایپ نامه های اداری و سایر موارد لازم رئیس واحد خواهران
 • تهیه و تنظیم پیش نویس نامه های رئیس واحد خواهران
 • مقابله مطالب تایپ شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها با دقت لازم
 • پیش بینی و درخواست ملزومات مورد نیاز و پیگیری آنها بر اساس نظر مسئول مربوطه
 • راهنمایی و امکان ایجاد ارتباط لازم با مسئولین به نحو مطلوب و شایسته
  تهیه و ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده و مشکلات به واحد خواهران
 •   انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۱