پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   محسن   قاسم پور   134      طبقه همکف - ریاست دانشکده   رئیس دانشکده 
 2   زینب السادات   اطهری   135      طبقه همکف - دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی   معاون آموزشی دانشکده 
 3   خدیجه   موسایی   118      طبقه زیرزمین - دفتر مرکز رایانه   مرکز رایانه 
 4   فاطمه سادات   هاشمی   221      طبقه بالا - کتابخانه   مسئول کتابخانه 
 5   نرجس سادات   توفیقی   105      طبقه همکف دفتر امور فرهنگی   کارشناس امور فرهنگی 
 6   نگهبان   نگهبان   113      درب ورودی دانشکده - انتظامات   نگهبان 
 7   تلفن مرکزی   واحد خواهران دانشگاه   031 55444772-3          
 8   فاطمه   وصالی   123      طبقه همکف - دفتر معاونت دانشجویی   معاون دانشجویی و فرهنگی 
 9   فاطمه   غفاری کاشانی   133      طبقه همکف - دفتر ریاست دانشکده   مسئول دفتر ریاست 
 10   زهرا   تقوایی   142- 55451495         مسئول آموزش 
 11   زهرا   فرازنده   230         کارشناس آموزش 
 12   آسیه   نژاد   132-219         کارشناس دانشجویی 
 13   الهه   ملکیان فینی   224         کارشناس تربیت بدنی