پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اسامی رشته های تحصیلی
ردیف عنوان رشته تحصیلی عنوان گروه آموزشی مقطع تحصیلی
 1   -زبان و ادبیات فارسی   زبان و ادبیات فارسی   دکترا   پردیس خواهران 
 2   زبان و ادبیات عربی-   زبان و ادبیات عرب   دکترا   پردیس خواهران 
 3   علوم اجتماعی - مطالعات فرهنگی   علوم اجتماعی   کارشناسی ارشد   پردیس خواهران 
 4   حقوق -جزا و جرم شناسی   حقوق   کارشناسی ارشد   پردیس خواهران 
 5   حقوق-خصوصی   حقوق   کارشناسی ارشد   پردیس خواهران 
 6   زبان و ادبیات فارسی-   زبان و ادبیات فارسی   کارشناسی ارشد   پردیس خواهران 
 7   زبان و ادبیات عربی   زبان و ادبیات عرب   کارشناسی ارشد   پردیس خواهران 
 8   روانشناسی - تربیتی   روانشناسی تربیتی   کارشناسی ارشد   پردیس خواهران 
 9   آموزش زبان انگلیسی   آموزش زبان انگلیسی   کارشناسی ارشد   پردیس خواهران 
 10   علوم قرآن و حدیث   علوم قرآن و حدیث   کارشناسی ارشد   پردیس خواهران 
 11   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار   مهندسی کامپیوتر   کارشناسی پیوسته   پردیس خواهران 
 12   علوم کامپیوتر   علوم کامپیوتر   کارشناسی پیوسته   پردیس خواهران 
 13   زبان و ادبیات فارسی   زبان و ادبیات فارسی   کارشناسی پیوسته   پردیس خواهران 
 14   زبان و ادبیات عرب   زبان و ادبیات عرب   کارشناسی پیوسته   پردیس خواهران 
 15   روانشناسی   روانشناسی تربیتی   کارشناسی پیوسته   پردیس خواهران 
 16   آمار و کاربردها   آمار و کاربردها   کارشناسی پیوسته   پردیس خواهران 
 17   تربیت بدنی- فیزیولوژی   تربیت بدنی   کارشناسی پیوسته   پردیس خواهران 
 18   حقوق   حقوق   کارشناسی پیوسته   پردیس خواهران