پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • ریاست > رئیس
 

رئیس پردیس خواهران


دکتر محسن قاسم پور
صفحه شخصی:http://ghasempour.kashanu.ac.ir

پست الکترونیکی: ghasempour@kashanu.ac.ir 
تلفن :55460333-031

  فعالیتهای علمی و اجرایی
شرح وظایف
                   
         

مسئول دفتر


فاطمه غفاری
تلفن :55460333-031
فکس:55444700-031
تعداد بازديد از اين صفحه : 422