پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیران گروهها
اسامی مدیران گروه های آموزشی


 
 

آمار و کاربردها

 

 آموزش زبان انگلیسی

   
     
دکتر داوود پورسینا

E-Mail: 

فعالیتهای علمی و اجرایی


  دکتر حامد حبیب زاده

E-Mail: h_habibzad@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی


تربیت بدنی

 

 حقوق

   
       
دکتر محمدجواد پوروقار

E-Mail: vaghar@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی


  دکترجعفر یزدیان

E-Mail: j_yazdian@yahoo.com

فعالیتهای علمی و اجرایی


 روانشناسی

 

 زبان و ادبیات عربی

     
دکتر مجید صدوقی

E-Mail: sadoughi@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی


  دکتر حسین ایمانیان

E-Mail: imanian@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی


زبان و ادبیات فارسی

 

علوم اجتماعی

 
دکتر رضا شجری

E-Mail: shajary@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی


  دکتر مهران سهراب زاده

E-Mail: sohrabzadeh@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی


علوم قرآن و حدیث

 

علوم کامپیوتر

 
دکتر محسن قاسم پور

E-Mail: ghasempour@mail.kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی


  دکتر ناصر نوروزی

 E-Mail: noroozi@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی


  مهندسی کامپیوتر

دکتر سید مرتضی بابامیر

E-Mail:babamir@kashanu.ac.ir

فعالیتهای علمی و اجرایی

 
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 520